Proto Vietic translator

The real, purified version of Vietnamese

Tiếng Việt-Chứt nguyên thủy[1] hay tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ[2] (dù tên này có thể chỉ ngôn ngữ tiền thân của riêng tiếng Việt và Mường), tiếng Anh gọi là Proto-Vietic, là một ngôn ngữ phục dựng, được coi như tiền thân của mọi ngôn ngữ trong ngữ chi Việt.[2]

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2022 Home | Terms & Privacy