Nganluan Translator

ŋ̯́lú

pó ɾɨ̼́ ŋó̫ ⱱ̼ɧó̫ ⱱò̯ ŋó̫ ŋ̯́lú mùlɛ̄. pɛ̀fú̫ ɾō̯ ŋó̫ ŋ̯́lú takō

[What do the diacritics underneath mean?]

[ⱱ̯=van] [ⱱ̼=vam] [ⱱ̫=vang]

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2020 Home | Terms & Privacy