AvaNevis آوانویس AvaNevis آوانویسی خودکار فارسی

Persian ▶ Latin (alphabet) فارسی ◀ لاتین

🤍 𝓕𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓐𝓿𝓪 🤍
▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫

AvaNevis ®

Persian to Latin (Alphabet)

AvaNevis is an online translator / tool for Converting text in Persian writing to its Avanevesht / Transliteration / Latin Alphabet / The Second Alphabet / Phonetic and vice versa.

نوشتار فارسی به آوانوشت

تبدیل متن با نوشتار / رسم الخط / دبیره‌ی فارسی به آوانوشت / الفبای لاتین / الفبای دوم / تلفظ نگاری / فنوتیک

Examples:

Persian Transliteration
درود dorood
آوا Āvā
بابا bābā
می‌پنداشتم mi-pendāshtam / mi-pendāštam
خانه‌ی khāneh-ye
خانه ی khāneh-ye
خانۀ khāneh-ye
▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫

Born on 30th May 2021

There is a long way to go until we can get something about 60 to 80 percent accuracy in recognizing and converting... So please be patient.

زاده‌ی ۹ام خرداد ۱۴۰۰

راه درازی در پیش است و نیاز به گردآوری داده‌های زیادی هست تا به حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد دقت در تشخیص و تبدیل واژه‌ها برسیم… پس لطفا شکیبا باشید

▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫

Help to Improve

If you can / want to help us use the "Suggestions to improve..." box to send your words Please both in Persian and Latin alphabet (each word in a New Line) Or send me an email.

Thanks in advance

همکاری برای بهبود

اگر می‌توانید / می‌خواهید همکاری / یاری کنید از بخش «پیشنهاد برای بهبود…» استفاده کنید و واژه‌های خود را همراه با آوانوشت آن‌ها (هر واژه در یک خط) برایمان بفرستید یا به نشانی رایانامه‌ی زیر پیام بفرستید

پیشاپیش سپاسگزاریم

▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫ ▪ ▫
📧 behzad.farhanieh ʇɐ ɢmailʘɯoɔ

Ever wanted to make a random text generator?


LingoJam © 2021 Home | Terms & Privacy